Sunday, 25 February 2024
Email
Make My Homepage
RSS
Register
Bayani kan sallar khusufin rana ko wata Print E-mail
Written by administrator   
Monday, 30 December 2013 04:36

 A wannan darasi bayani zai gudana insha-Allah dai dai gwargwadon iko akan sallar ayoyi wato misali sallar khusufin wata ko rana.Saboda haka bayanai zasu kasance akan wa]annan ababe kamar haka:

            1-Wa]anne Abubuwane suke sabbaba yin ta?

            2- Hukuncin yin ta wajibine ko mustahabbi?            3-Yaushe ne Lokacin yin ta?            4- Akan wa take wajaba?            5- Ya ake yin ta?            6- Za a iya yin ta a jama’a?            7- Wasu daga cikin hukunce-hukuncenta.1-      Wa]anne abubuwa ne suke sabbaba yin ta: Abubuwan da suke sabbaba yin sallar ayoyi akwai khusufin rana ko khusufin wata,wannan khusufin ko ya kasance dukkan  }wallon watan ne ko ranar suka yi khusufi ko kuma sashensu.haka nan daga cikin abubuwan da suke sabbaba sallar ayoyi akwai girgizin }asa,da dai dukkan wata aya wadda take mai tsoratarwa ga mafi yawan mutane,ayar nan samawiyya ce ko ardhiyya wato daga sama ne ko }asa.2-      Hukuncin yinta wajibine ko mustahabbi: A imamiyya sallar khusufi wajibace,amma a malikiyya,shafi’iyya,hanafiyya da kuma hambaliyya ba wajiba bace.Wata mas’ala kuma itace da ace za a samu ayoyi guda biyu su kasance a lokaci guda misali a yi khusufin rana sa’annan kuma aka samu girgizar }asa to anan wajibine mutum yayi sallar khusufi ranar bayan haka kuma yayi sallar girgizar }asa wato ba zai wadatu da yin guda ]aya ba.3-      Yaushe ne ake yin ta:Lokacin da ake yin sallar khusufin wata ko rana shine lokacin da khusufin ya soma har ya zuwa lokacin da  ya soma yayewa.wato tsakan-kanin wannan lokacin ne ake yi,to da zai kasance mutum bai yi ba har khusufin ya yaye to sallar tana nan akansa,wato ba ta fa]i ba,sai dai wani tambihi anan shine lokacin da zai yi sallar idan lokacin ya fita zai yi da niyyar khusanci ne ga Allah ta’ala ba wai da niyyar ramuwa ba.Amma in da girgizar }asa ne  to anan lokacin sallar aya ]in shine lokacin da ta auku,in ko bai yi a lokacin ba to yayi laifi kuma wajibcin sallar tana nan akansa har tsawon rayuwarsa.4-      Akan wa take wajaba:Wannan sallah ta khusufi tana wajaba ne ga wanda yake garin da khusufin ya auku ko kusa da garin.Haka nan tana wajaba ga mukallafi wato baligi,amma wajibcin ta ya fa]i ga mata da suke jinin haila ko nifasi,wato lokacin aukuwar khusufin kuma babu ramuwa akan su.Wata mas’ala itace da ace khusufin wata ko rana ya auku mutum bai sani ba kuma yana garin da khusufin ya auku,wato har khusufin ya fara ya }are bai sani ba to anan ba wajibi bane akansa ya ramka sallar khusufin,amma fa da shara]in cewa khusufin bai lullu~e watan ko ranar dukansu ba.idan ya lullu~e su duka to anan wajibine sai yayi sallar,saboda haka wancan hukuncin ana nufin idan sashen watan ne ko ranar abin ya shafa.Wata mas’ala kuma itace da ace ya san da khusufin amma sai ya manta bai yi sallar ba,sai daga baya ya tuna to anan wajibi ne akan sa yayi sallar khusufin.

5-      Yadda ake yin sallar khusufi:Yadda ake yin sallar khusufin wata ko rana shine,da farko dai sallar raka’a biyu ce ko wace raka’a ruku’u biyar mutum zai yi,wato raka’a biyun ke  nan suna da ruku’u goma.kuma akwai hanyoyi biyu da ake yin wannan sallah:Hanya ta farko mai tsawo hanya ta biyu gajera.Ta farkon itace,bayan mutum yayi niyyar yin sallar khusufin sai yayi kabbarar harama,bayan haka sai ya karanta fatiha,bayan haka kuma sai ya karanta sura misali ya karanta  }ul-huwallahu ko inna anzal-nahu idan ya kammala karatun surar sai yayi ruku’u,to bayan ya taso daga ruku’u ya mi}e tsaye ba sujuda zai wuce ba a’a zai sake karanta fatiha ne da sura,bayan ya kammala karatun surar sai ya sake yin ruku’u,bayan ya taso daga ruku’in sai ya sake karanta fatiha da sura bayan haka ya sake yin ruku’u,idan ya taso daga ruku’uin sai ya sake karanta fatiha da sura,bayan haka kuma ya sake yin ruku’u,idan ya taso daga ruku’in ya sake karanta fatiha da sura bayan haka kuma sai yayi ruku’u,to idan ya taso daga ruku’in to yanzu zai tafi ga sujuda ne,idan mutum ya lissafa wa]annan ruku’u a wannan raka’ar guda ]aya zai ga mutum yayi ruku’u biyar ke  nan.To bayan mutum ya kammala sujuda biyu sai ya mi}e tsaye wato zuwa raka’a ta biyu ya sake karanta fatiha da sura,bayan haka sai yayi ruku’u,to shigen haka zai yi kamar yadda yayi a raka’ar farko,bayan yayi ruku’u na biyar sai tafi ga sujuda bayan ya kammala sujuda guda biyu sai yayi tashahhud wato tahiya bayan ya kammala sai yayi sallama,shi ke  nan   ya gama.

Hanya ta biyu na yadda ake sallar khusufi shine,maimakon mutum ya karanta  fatiha da sura a ko wane ]agowa daga ruku’u to sai ya karanta  sura ]aya a kowace raka’a ta hanyar kakkasa surar misali:bayan yayi niyyar yin sallar khusufi sai yayi kabbarar harama bayan haka sai ya karanta  fatiha,bayan fatiha misali sai ya ]auki suratul-}adr wato inna anzal nahu akan ita zai karanta,saboda haka bayan fatiha sai ya karanta aya ]aya,sai ya tafi ruku’u,bayan ya ]ago daga rukun sai ya sake karanta  aya,wani tambihi anan shine ba zai karanta fatiha ba, haka nan a ]agowa ruku’i na ukku da na hu]u da na biyar,wato dai duka ba zai karanta fatiha ba zai wadatu da wadda yayi tun farko.bayan ya taso a ruku’u na biyar sai ya tafi sujuda,bayan ya taso daga sujuda biyu ya mi}e tsaye sai ya karanci fatiha bayan haka sai yayi shigen yadda yayi a raka’ar farko da surar da  ya karanta ko wata sura ta dabam,bayan ya ]ago a ruku’u na biyar sai ya wuce sujuda,idan ya kammala sujuda biyu sai yayi tashahud yayi sallama.idan aka lura a wannan mutum ya karanta fatiha biyu da kuma sura biyu sa~anin waccan hanya ta farko da aka soma bayani wanda a cikin ta mutum zai karanta fatiha }afa goma da kuma sura goma.Wata mas’ala kuma itace a irin wannan sallah yaya mutum zai yi }unuti a cikinsu,to a nan akwai zantuka ukku wato kamar yadda Imam khumaini yayi bayani a cikin littafin Tahrirul-wasila,zance na farko shine yayi }unuti gabanin ruku’insa na 2 da na 4 da na 6 da na 8 da kuma na 10.

Idan muka duba a wannan zance zamu ga mutum zai yi }unuti biyar  ke nan.zan ce na biyu kuma shine cewa zai yi }unuti biyu ne na farko gabanin ruku’u na biyar,na biyu kuma gabanin ruku’u na goma.zan ce na ukku shine yin }unuti ]aya wato yayi shi gabanin zuwa ruku’u na goma.To a nan duk wanda mutum yayi cikin ]ayan ukkun nan yayi.kuma shi }unutin a matsayin mustahabbi yake,saboda haka da zai kasance bai yi }unutin ba sallar shi tayi.amma fa ya rasa ladar wannan mustahabbi.

6-      Za a iya yin ta a jama’a wato jam’i:Yazo akan cewa mustahabbi nema ayi ta a jama’a,saboda haka  idan a cikin jam’i yayi to anan liman zai ]auke masa karatu wato na fatiha da sura amma ban da sauran ayyuka wato kamar tasbihi cikin ruku’u da sujuda ko kuma }unuti.ke nan a sallar khusufi mutum na da  za~i ko yayi shi ka]ai ko kuma yayi ta cikin jam’i ko da ko shi da iyalinsa ne.7-      Wasu daga cikin hukunce-hukuncen sallar khusufi:Mustahabbine yin karatun sallar khusufi a bayyane,wato ko dare ko rana,amma ko da mutum yayi karatun sallar a ~oye sallar tayi sai dai ya rasa ladar mustahabbi.Dukkan ruku’u daga cikin ruku’oin sallar khusufi rukuni ne,saboda haka da zai }ara ruku’u ko ya rage cikin sallar to sallarsa ta ~aci.Haka nan dukkan abubuwan da suke shara]i a cikin sallah to shima shara]ine ga sallar khusufi. Wata mas’ala kuma itace,mutum zai iya a raka’a ta farko ya karanta  fatiha da sura guda biyar,a raka’a ta biyu  kuma ya karanta  fatiha sa’anna ya kakkasa surar,wato kenan a raka’a ta farko yayi shigen hanya ta farko,a raka’a ta biyu kuma yayi shigen hanya ta biyu kamar dai yadda akayi bayani a sama.Wata mas’ala kuma itace Idan mutum yayi shakka a sallar khusufi misali yana shakka ruku’u nawa yayi,to a nan mutum zai yi ginine akan ka]an,kamar shakkar ruku’u 3 ko 4  ne  yayi sai yayi gini akan 3 yayi.Amma in da shakkar akan raka’a ne,wato yana shakkar raka’a ]aya yayi ka biyu to anan sallar ta ~aci.Haka nan kuma mustahabbine yin kabbara gabanin ko wane ruku’i da kuma ]agowa daga ruku’in,amma  bayan ruku’i na biyar dana goma mustahabbine nan mutum yace sami’Allahu liman hamidah.Haka nan kuma da mutum zai yi sallar khusufi  sai ta bayyana masa sallar da yayi ~atacciya ce,to a nan zai sake ta a cikin lokaci,in kuma lokacin ya fita to zai maimaita ta   wato zai ramata.Wannan ke  nan baki ]aya a ta}aice dangane da sallar khusufi. 

 
Home Darusan Fiqh Bayani kan sallar khusufin rana ko wata
Copyright © 2024. www.tambihin.net. Designed by KH